پروژه فاز 14 پارس جنوبی

پروژه فاز 14 پارس جنوبی

برق و ابزار دقیق فاز 14 پارس جنوبی
پروژه مرکز فرهنگی و یادمان شهدای گیلان غرب

پروژه مرکز فرهنگی و یادمان شهدای گیلان غرب

پروژه مرکز فرهنگی و یادمان شهدای گیلان غرب
برق و ابزار دقیق فاز 12 پارس جنوبی

برق و ابزار دقیق فاز 12 پارس جنوبی

پروژه فاز 12 پارس جنوبی کنسرسیوم NASR
پروژه فاز 14 پارس جنوبی شرکت ناورود

پروژه فاز 14 پارس جنوبی شرکت ناورود

ساختمانهای شرکت ناورود
مجتمع مسکونی یاس

مجتمع مسکونی یاس

برج مسکونی