قاسم فیاضی

قاسم فیاضی

عضو هیات مدیره و مدیر مالی
عبدالله جعفر زاده
رضا صادقی

رضا صادقی

سرپرست ابزار دقیق
عباس کلچراغی

عباس کلچراغی

سرپرست دفتر فنی
علی حبیب الله پور

علی حبیب الله پور

سرپرست کنترل پروژه
شاهرخ دربندی

شاهرخ دربندی

پشتیبانی - اداری