محمد امیدواری

محمد امیدواری

مدیر عامل

مدیر عامل و موسس شرکت نوتاش صنعت اسپادانا

قاسم فیاضی

قاسم فیاضی

عضو هیات مدیره و مدیر مالی

رضا صادقی

سرپرست ابزار دقیق

عباس کلچراغی

سرپرست دفتر فنی

علی حبیب الله پور

سرپرست کنترل پروژه

شاهرخ دربندی

پشتیبانی - اداری