قاسم فیاضی

قاسم فیاضی

عضو هیات مدیره و مدیر مالی