• نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار

شرح مختصر پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار

اجرای عمليات نصب، تست و پيش راهاندازی برق و ابزار دقيق تجهيزات مربوط به دو واحد گازی از جمله اجراء کنترل و فاير آلارم و فيبر نوری، کانكشن کليه کابلها،کاليبره و نصب ،I&C،LV،MV مسير کابل )سيني و کاندوييت( ، کابل کشي )کابلهای به همراه NGT و NGR ترانسهای خشك و تابلوهای ،LCC کليه تجهيزات ابزار دقيق و نصب کليه تجهيزات برقي از جمله کانتينرهای انجام کليه عمليات و تست های پيش راه اندازی در پروژه نيروگاه گازی سبزوار

میزان پیشرفت
در دست اجرا 90%

پروژه ها

با دیگر پروژه های شرکت آشنا شوید