ذبیح اله زالی پور

ذبیح اله زالی پور

سوپروایزر اجرا برق و ابزار دقیق