• نام پروژه: تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای 10 گانه پالایشگاه آبادان

شرح مختصر پروژه تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای 10 گانه پالایشگاه آبادان

اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای 10 گانه صنعتی پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان به انضمام بیش راه اندازی

میزان پیشرفت
در دست اجرا 50%

پروژه ها

با دیگر پروژه های شرکت آشنا شوید