• نام پروژه: برق و ابزار دقیق فاز 12 پارس جنوبی

شرح فعالیتهای قراردادی پروژه برق و ابزار دقیق فاز 12 پارس جنوبی

  1. —طراحی،برآورد متریال،صدور RMA  و اجرای کامل تاسیسات برق  دفاتر موقت شرکت پتروپارس و POGC،نیروگاه مربوطه، محوطه و راه اندازی کامل
  2. —طراحی نقشه های برق محوطه کمپ مدیریتی پتروپارس، برآورد متریال و صدور RMA ، اجرای کامل تاسیسات برق وابزاردقیق ، تلفن ،TV  و راه اندازی آنها
  3. —برآورد متریال ، صدور RMA و اجرای کامل تاسیسات برق کمپ کارگری کنسرسیوم NASR  و راه اندازی آن
  4. —برآورد متریال ، صدور RMA و نظارت بر اجرای تاسیسات برق ساختمانهای NIB فاز 12 پارس جنوبی
میزان پیشرفت
تکمیل شده 100%

پروژه ها

با دیگر پروژه های شرکت آشنا شوید