• نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار
  • کارفرما: شرکت نصب نیرو
  • موقعیت پروژه: سبزوار
  • تاریخ تکمیل: در دست اجرا
  • هزینه پروژه: 58 میلیارد ریال
  • مدت پروژه: 6 ماه
  • فیلد کاری: برق و ابزار دقیق و نصب تجهیزات
  • پیمانکار: شرکت نوتاش صنعت اسپادانا
  • شرح مختصر: اجرای عمليات نصب، تست و پيش راهاندازی برق و ابزار دقيق تجهيزات مربوط به دو واحد گازی از جمله اجراء کنترل و فاير آلارم و فيبر نوری، کانكشن کليه کابلها،کاليبره و نصب ،I&C،LV،MV مسير کابل )سيني و کاندوييت( ، کابل کشي )کابلهای به همراه NGT و NGR ترانسهای خشك و تابلوهای ،LCC کليه تجهيزات ابزار دقيق و نصب کليه تجهيزات برقي از جمله کانتينرهای انجام کليه عمليات و تست های پيش راه اندازی در پروژه نيروگاه گازی سبزوار