امید ملکی

امید ملکی

سرپرست اجرا (کارگاه معماری)

سمت سوابق تحصیلی سمت سرپرست اجرا–برق وابزار دقیق شرکت نوتاش

عبداله جعفرزاده

عبداله جعفرزاده

سرپرست کارگاه

سمت سوابق تحصیلی سمت سرپرست کارگاهمدت فعالیت: 4سال سوابق تحصیلی

عباس کل چراغی

عباس کل چراغی

سرپرست دفتر فنی

سمت سوابق تحصیلی سمت سرپرست بخش تاسیسات ساختمانی سوابق تحصیلی

علی غفاری

علی غفاری

سرپرست کنترل کیفیت

سمت سوابق تحصیلی سمت سرپرستQC برق و ابزار دقیق مدت

رضا صادقی

رضا صادقی

مدیر نصب و راه اندازی

سمت سوابق تحصیلی سمت سرپرست کنترل کیفیت و راه اندازی

جهاندوست شمس

جهاندوست شمس

سرپرست اجرا(برق و ابزار دقیق)

سمت سوابق تحصیلی سمت سرپرست ابزار دقیق مدت فعالیت: 2

علی حبیب اله پور

علی حبیب اله پور

سرپرست برنامه ریزی

سمت سوابق تحصیلی سمت کنترل پروژه سوابق تحصیلی لیسانس صنایع

حاتم انصاری

حاتم انصاری

سوپروایزر برق

سمت سوابق تحصیلی سمت سوپروایزر برقمدت فعالیت: 3 سال سوابق